Świadectwo energetyczne dla mieszkania za darmo?Co to jest certyfikat energetyczny? Czy można zamówić online? Ile kosztuje? Czas wykonania. Korzyści z posiadania.

Od 28 kwietnia 2023 zaczęła obowiązywać ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która zobowiązuje przy wynajmie oraz sprzedaży budynku lub mieszkania do przekazania nabywcy przez właściciela nieruchomości świadectwa energetycznego.
CERTYFIKAT ENERGETYCZNY - szczegółowe dane publikuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Wymóg wynika z obowiązujących w Unii Europejskiej roporządzeń: Dyrektywy 2010/31/UE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków oraz Dyrektywa 2018/844/EU zmieniającej Dyrektywę 2010/31/UE w zakresie efektywności energetycznej budynków.

W ustawie wskazano, iż notariusz ma obowiązek odnotować w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej a w przypadku nieprzekazania  pouczyć podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Świadectwa energetyczne stają się niezbędne w  przypadku sprzedaży bądź wynajmie lokalu.

Co to jest świadectwo energetyczne?
Certyfikat energetyczny dla mieszkania w bloku.Certyfikat energetyczny dla domu.

Certyfikat energetyczny to dokument, który opisuje jakość domu lub mieszkania w zakresie zużycia energii. Audyt energetyczny sporządzany jest na podstawie oceny energetycznej budynku/mieszkania, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji,  oświetlenia. Jest to rejestr energetyczny nieruchomości.

Co zawiera certyfikat energetyczny?

Świadectwo dokładnie określa wysokość energii niezbędnej do standardowego użytkowania budynku. Wskazuje więc zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody, ogrzania nieruchomości, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia. Wskazuje na możliwości oszczędności energii w mieszkaniu.
Znajdują się  w nim istotne parametry, opisujące zużycie energii:
EP – nieodnawialna energia pierwotna;
EK – energia końcowa.
Dodatkowe dane to:
-dane pozwalające zidentyfikować budynek;
-szczegółowa charakterystyka energetyczna
-zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, które mogą wpłynąć na poprawę charakterystyki
-objaśnienia oraz informacje dodatkowe.

W jakim celu wykonywany jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny, kwalifikacja energetyczna budynku stanowi kluczową informację dla nabywcy lub najemcy lokalu w zakresie oceny kosztów związanych z dostarczeniem energii i możliwości oszczędności energii w mieszkaniu.
Wskazuje jakie rozwiązania zostały zastosowane w danej nieruchomości oraz ocenić, jakie koszty związane z dostarczeniem energii będzie ponosił.
Świadectwa charakterystyki energetycznej służą promowaniu budownictwa o niskim zużyciu energii, w szczególności domów niskoenergetycznych oraz domów pasywnych. Audyt energetyczny domu stanowi istotny wskaźnik dla oceny budynku i wskaźnik zapotrzebowania na energię.

Czy certyfikat energetyczny jest obowiązkowy? Świadectwo energetyczne – kto je potrzebuje, kto musi zdobyć i jak wyrobić?

Świadectwo energetyczne to aktualnie obowiązkowy element dokumentacji technicznej.
-dla inwestorów indywidualnych budujących dom, a kopia świadectwa będzie dołączona do dokumentacji powykonawczej;
-dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem i poddawanych modernizacji.

Świadectwo efektywności energetycznej ważne jest tak jak do tej pory, przez 10 lat.
Celem nowelizacji ustawy jest stworzenie powszechnego dostępu do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze
Ze sporządzania certyfikatu zwolnione są następujące nieruchomości:

 • chronione przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami;
 • wykorzystywane jako miejsce kultu lub działalności religijnej;
 • mieszkalne, które wykorzystuje się nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni poniżej 50m²;
 • przemysłowe lub gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok.

Kto zbiera i przechowuje dane dotyczące świadectw energetycznych dla budynków


Dane zbiera Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) zW bazie danych KOBIZE dostępne są informacje takie jak:

 • liczba wydanych świadectw energetycznych dla budynków w Polsce w danym roku
 • charakterystyka energetyczna budynków dla których wydano świadectwa (np. typ budynku, powierzchnia użytkowa, rodzaj źródła energii)
 • poziom zużycia energii w budynkach (np. klasa energetyczna)
 • dane dotyczące audytorów energetycznych, ekspertów ds. energetyki oraz firm, które wydają świadectwa energetyczne i

Wszystkie te dane są zbierane w celu monitorowania jakości i skuteczności polityki energetycznej w Polsce oraz umożliwienia jej dalszego doskonalenia. Wszystkie informacje zgromadzone przez KOBIZE są dostępne publicznie i mogą być wykorzystane przez osoby i instytucje zainteresowane problematyką energetyczną i ochrony środowiska.
Według informacji opublikowanych przez KOBIZE, w 2020 roku w Polsce wydano 935 930 świadectw energetycznych dla budynków.

Podstawowe dane potrzebne do sporządzenia świadectwa energetycznego mieszkania to:

Kondygnacja
Pow. użytkowa
Rok budowy budynku
Technologia wykonania
Grubość ocieplenia
Materiał budowy ścian zewn.
Wykończenie elewacji
Strop
Źródło c.o.
Rozliczenie wody - wodomierze
Wentylacja
Klimatyzacja
Okna - materiał
Okna – ile szyb
Drzwi wejściowe - materiał
Wysokość lokalu
Rzut lokalu

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?
Cena audytu energetycznego. Certyfikat energetyczny online.
Świadectwo energetyczne - Warszawa.

Cena uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości  oscyluje w przedziale 300–600 zł oraz więcej dla nieruchomości wielorodzinnych.
Cena badania efektywności energetycznej i świadectwa dla budynku wielorodzinnego wynosi od 900 zł. Domy wielorodzinne, jak i budynki innego przeznaczenia, wyceniane są indywidualnie. Ostateczna kwota kwalifikacji energetycznej budynków ustalana po wstępnym rozpoznaniu specyfiki obiektu i badaniu efektywności energetycznej.
Certyfikat energetyczny cena

Kiedy i jak można bezpłatnie uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania ?

W Polsce istnieją określone przypadki, w których można uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania bezpłatnie.

 1. Budynki finansowane ze środków Unii Europejskiej: Jeśli budynek, w którym znajduje się mieszkanie, został wybudowany lub przeszedł modernizację ze środków Unii Europejskiej, to można uzyskać świadectwo energetyczne bezpłatnie.
 2. Budynki o niskiej emisji: Jeśli budynek, w którym znajduje się mieszkanie, jest zaliczany do budynków o niskiej emisji, to można uzyskać świadectwo energetyczne bezpłatnie.
 3. Mieszkania osób starszych i niepełnosprawnych: Osoby starsze i niepełnosprawne, które posiadają mieszkania jednorodzinne lub lokalowe, mogą uzyskać świadectwo energetyczne bezpłatnie.
 4. Mieszkania komunalne i spółdzielnie mieszkaniowe: W niektórych przypadkach mieszkania w budynkach komunalnych i spółdzielniach mieszkaniowych mogą uzyskać świadectwo energetyczne bezpłatnie.
 5. Programy dotacyjne: W niektórych województwach i gminach istnieją programy dotacyjne, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na świadectwo energetyczne.
 6. Program promocyjny Centrum Inwestycji Mieszkaniowych Viva Invest

W pozostałych przypadkach właściciel mieszkania ponosi koszty uzyskania świadectwa energetycznego. Koszty te zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja mieszkania, jego wielkość, stopień skomplikowania konstrukcji i instalacji, a także od ceny usług świadczonych przez rzeczoznawców energetycznych.

Forma przekazania świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

Od 28.04.2023 roku w wyniku nowelizacji przepisów świadectwo będzie można otrzymać w formie:
•    papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej
lub
•    elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Kiedy trzeba sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, ocena energetyczna budynku wymagana jest, gdy:
budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży;
budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
budynek będzie wynajmowany.

Czy jest jakaś kara za brak świadectwa energetycznego?


Świadectwo energetyczne nieruchomości jest wymagane w ściśle określonych przypadkach, a za jego brak grozi kara. Brak świadectwa energetycznego jest zagrożony karą grzywny, która może wynosić do 5000 zł.

Jak uzyskać certyfikat energetyczny? Kto wydaje świadectwo energetyczne dla budynku mieszkalnego?

Aby uzyskać certyfikat energetyczny dla mieszkania, należy skontaktować się z uprawnionym do tego certyfikatorem energetycznym. Certyfikator energetyczny to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, która dokonuje oceny charakterystyki energetycznej budynku lub jego części.

Na podstawie zebranych danych sporządzany jest raport, który zawiera informacje na temat klas energetycznych budynku, opisuje rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz określa koszty ogrzewania mieszkania. W końcowym etapie, certyfikator wydaje certyfikat energetyczne.

Czas uzyskania świadectwa energetycznego

Czas wykonania świadectwa energetycznego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i złożoność budynku oraz dostępność dokumentacji technicznej. Ogólnie jednak, wykonanie świadectwa energetycznego zazwyczaj zajmuje od kilku dni do dwóch tygodni.

Certyfikat energetyczny online. Czy można wykonać usługę na odległość?

Tak, istnieją usługi online, które umożliwiają uzyskanie świadectwa energetycznego dla mieszkań i innych budynków jednakże często niezbędna jest wizyta rzeczoznawcy energetycznego w danym mieszkaniu lub budynku, aby dokonać pomiarów i dokładnej oceny stanu technicznego budynku.

Niektóre firmy oferują możliwość wykonania takiej wizji lokalnej za pośrednictwem wideorozmowy, ale należy pamiętać, że w takim przypadku dokładność pomiarów i oceny budynku może być ograniczona, a ostateczna ocena energetyczna może być mniej dokładna.

Warto także upewnić się, że wybierana firma jest rzetelna i posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wykonaniu świadectw energetycznych.

Konieczność wskazania informacji o posiadanym świadectwie w reklamie oferty sprzedaży lokalu.


W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać (od 28 kwietnia 2023 r.):
•    wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
•    udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
•    jednostkową wielkość emisji CO2.

Konieczność okazania świadectwa energetycznego dla  budynku mieszkalnego na akcie notarialnym.

Certyfikat energetyczny jest wymagany w momencie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Osoby planujące sprzedaż lub wynajem mieszkania muszą zatem zatroszczyć się o to, aby mieć ważny certyfikat energetyczny na czas.

W ustawie wskazano, iż notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

10 korzyści z posiadania certyfikatu energetycznego

 1. Oszczędności finansowe: Posiadanie certyfikatu energetycznego może pomóc w zmniejszeniu rachunków za energię, ponieważ pomaga zidentyfikować obszary, w których można poprawić efektywność energetyczną.
 2. Poprawa wizerunku: Certyfikat energetyczny może zwiększyć wartość nieruchomości, ponieważ świadczy o wysokiej efektywności energetycznej budynku.
 3. Zwiększenie wartości nieruchomości: Posiadanie certyfikatu energetycznego może zwiększyć wartość nieruchomości, ponieważ budynki o wysokiej efektywności energetycznej są bardziej atrakcyjne dla nabywców.
 4. Zgodność z przepisami: Posiadanie certyfikatu energetycznego jest często wymagane przez przepisy prawa, zwłaszcza w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 5. Świadomość energetyczna: Certyfikat energetyczny może pomóc w zwiększeniu świadomości energetycznej i pomóc w identyfikacji obszarów, w których można oszczędzać energię.
 6. Poprawa warunków pracy: Poprawa efektywności energetycznej budynku może prowadzić do poprawy warunków pracy i jakości życia w nim przebywających.
 7. Ochrona środowiska: Poprawa efektywności energetycznej budynków pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i przyczynia się do ochrony środowiska.
 8. Poprawa jakości powietrza wewnętrznego: Poprawa efektywności energetycznej może prowadzić do poprawy jakości powietrza wewnętrznego w budynkach, co ma korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców.
 9. Dostęp do finansowania: Posiadanie certyfikatu energetycznego może pomóc w uzyskaniu finansowania na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej.
 10. Większa konkurencyjność: Budynki o wysokiej efektywności energetycznej są bardziej konkurencyjne na rynku, ponieważ zapewniają niższe koszty eksploatacji i mogą być bardziej atrakcyjne dla klientów.

Certyfikat energetyczny Warszawa
Świadectwo energetyczne Warszawa


Usługę wykonania świadectwa energetycznego i certyfikat energetyczny sprawnie i fachowo zrealizujesz w Centrum Inwestycji Mieszkaniowych VIVA INVEST.
Certyfikat energetyczny -online dokumenty.

Sprawdź promocję

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.